گروت پرمقاومت

                    C-S-H GMBملات و گروت ساختمانی آماده مصرف بر پایه سیمان با مقاومت زیاد – دانه درشت معرفی محصول:

C-S-H GMBيک محصول آماده مصرف پودري است که با افزودن آب در محل کارگاه تبديل به ملاتی بسیار روان و بدون جمع شدگی می شود. اين محصول با دانه بندي درشت طراحی شده و براي گروت ريزي در ضخامت هاي 04تا 024میلی متر مناسب است. جهت گروت ريزي در فضاهاي بزرگ يا ضخامت هاي بیشتر با کارشناسان شرکت مشورت نمايید.

موارد کاربرد:

C-S-H GMBبه گونه اي فرموله شده است که بتوان آن را به شکل خمیري و يا روان استفاده نمود. به آسانی می توان آن را براي تسطیح، گروت ريزي، کاشت فولاد در بتن و يا پر کردن گودال ها به کار برد، همچنین براي تنظیم ابعاد ستون ها و تیرها مورد استفاده قرار می گیرد.

امتیازات:

اين محصول بر اساس آيین نامه هاي ملی و بین المللی طراحی و تولید شده و داراي ويژگی هاي زير است:

بدون جمع شدگی

غلظت قابل تنظیم (با استفاده از آب)

z عملکرد قابل پیش بینی و معین شده

اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن

توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان

آب بند

جزئیات محصول:

شکل ظاهري: پودر خاکستري

آب مصرفی: 3/5تا 0/5لیتر به ازاي يک کیسه 25کیلوگرمی

وزن مخصوص پودر: 0/0کیلوگرم در لیتر

مقاومت فشاري درحالت خمیري:

-3 روزه 22مگاپاسکال

-7 روزه 04مگاپاسکال

-22 روزه 02مگاپاسکال