ژل میکروسیلیس

میکروسیلیس ژل شده PURE GEL ماده میکروســیلیس ژلشــده با از بین بردن خطرات زیســت محیطی ناشی از استفاده از دودههای سیلیســی (به صورت پودری) و

ضد یخ

(C-S-H AF 480) افزودنی ضد یخ بتن بدون کلراید  معرفی محصول: C-S-H AF 480  جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی در دمای پایین تر

ملات ترمیمی

(C-S-H RMA 620) ملات ترمیم کننده سطوح بتنی مسلح شده با الیاف معرفی محصول: C-S-H RMA 620یک ملات تعمیری یک جزئی اصلاح شده با الیاف