ژل میکروسیلیس

میکروسیلیس ژل شده PURE GEL

ماده میکروســیلیس ژلشــده با از بین بردن خطرات زیســت محیطی ناشی از استفاده از دودههای سیلیســی (به صورت پودری) و نیز به دلیل پخش یکنواخت تر در بتن، باعث بهبود خواص بتن سخت شده میگردد. اثرات ماده میکروسیلیس ژل شــده را پس از مصرف در بتن ميتوان با استانداردهاي زیر مورد تحلیل قرار داد.