ترمیم و مقاوم سازی.docxCLININC

ساختمانهای موجود که طی 30 سال اخیر ساخته شده اند، به عنوان جدی ترین مشکل در مطا لعات خطر و آسیب پذیزی شهرهای کشورمان محسوب می شوندو باتوجه به بررسی زلزله های گذشته و شرایط ساختمانهای کشور، تعداد زیادی از ساختمانهای موجود احتمال خرابی خواهند داشت ومطالعات اسیب پذیری نیز این ادعا را تآیید می کندوچون پیشگیری ازوقوع زلزله ناممکن است،بنابراین مباحث مقاوم سازی سازه های اسیب پذیر در زلزله و همچنین بهسازی سازه های آسیب دیده از زلزله،بسیار قابل اهمیت می باشند.

به طور کلی،مقاوم سازی لرزه ای عبارت است از اصلاح خردمندانه خواص سازه ای موجود به منظور بهبود عملکرد در زلزله های آینده. به دلیل گوناگونی ساختمان ها و تنوع نواقص و کاستی هایی که امکان دارند و نیز گوناگونی مقاصد مقاوم سازی، تکنیک های مقاوم سازی نیز متفاوت می باشند[1].

تا کنون تحقیقات و مطالعات زیادی در زمینه چگونگی تقویت سازه های ساختمانی ساخته شده در کشورهای مختلف انجام شده و نتایج

چشمگیری نیز به دست آمده است. به طور کلی در موارد زیر مقاوم سازی سازه های متعارف متداول است [2]:

  • ساختمان های آسیب دیده حین وقوع زلزله،
  • ساختمان هایی که کاربری انها تغییر کرده است،
  • ساختمان هایی که به دلایل تغییر ضوابط آیین نامه ها ،مقاومت کافی ندارند، ساختمان هایی که قرار است طبقات اضافی روی آنها ساخته شود،
  • ساختمان هایی که آثار ضعف به صورت ترک در آنها پدیدار شده است.

قبل از بررسی مقاوم سازی ساختمان های بتنی ، بی شک شناسایی انواع خسارت در ساختمان های بتنی امری مهم تلقی می شود. لذا کارشناسان و اساتید متخصص در این کلنیک بهترین راهکار را از لحاظ دوامی و اقتصادی ارائه خواهند کرد.