در این کلینیک انواع آزمایش های بتن در حالت تازه و سخت شده و نیز آزمایشات تخصصی بر روی اجزاء بتن(سیمان و سنگدانه) انجام میشود. در زیر برخی از این خدمات ذکر گردیده است.

1-آزمایشهای بتن تازه

 • مقاومت فشاری بتن ،که مهمترین آزمایش بتن تلقی می شود(نمونه استوانه ای و مکعبی)
 • مقاومت کششی و خمشی (تست برزیلی)
 • درصد هوای موجود در بتن(کپسول )
 • اسلامپ(مخروط آبرام)
 • تمامی آزمایش های بتن خود تراکم در حالت تازه
 • آزمایش های کارپذیری بتن غلتکی

2- آزمایش های بتن سخت شده

 • چکش اشمیت
 • کر گیری (مغزه گیری)
 • امواج ماورای صوت (تشخیص خلل فرج در بتن و میزان یکنواختی بتن ،وجود ترک ها وگاه مقاومت فشاری بتن)
 • تست نفوذ آب تحت فشار
 • جذب آب
 • آزمایش های دوام بتن و تعیین ضریب دوام